Informácia o zákone č.106/2018

Informácia o zákone č.106/2018

Vážení zákazníci,

Dovoľte, aby sme upriamili Vašu pozornosť na zákon 106/2018, ktorý po niekoľkých odkladoch a rôznych zmenách oproti pôvodnému návrhu a zneniu vstúpil 1.1.2022 do platnosti.

A keďže neznalosť zákona neospravedlňuje a my nechceme prísť ani o jedného z našich zákazníkov, pretože pri opakovanom porušení tohto zákona môže prísť (okrem vysokej pokuty) až k odobratiu živnosti, upozorňujeme (aj keď zjednodušene) aspoň na to najpodstatnejšie v tomto zákone.

Zákon 106/2018 hovorí, že ak má vozidlo poškodené riadenie, brzdy, zavesenie kolies, deformačné zóny (zvárané a lepené diely) alebo bezpečnostné prvky (air bag), má automaticky zo zákona pozastavenú prevádzku, čiže nie je ďalej možné používanie tohto vozidla. Toto pozastavenie nemusí vykonať polícia, stačí, že také vozidlo príde k Vám do servisu a keď na ňom uvidíte (zistíte) takéto poškodenie, musíte (mali by ste) o ďalšom potrebnom postupe informovať zákazníka – majiteľa či užívateľa vozidla. Tieto ustanovenia sa vzťahujú na vozidlá kategórie M1 a N1 s dátumom prvej evidencie po 1.1.2005 po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti po 1.1.2022.

Vozidlo s takýmto poškodením môže opraviť iba autorizovaná opravovňa (autorizovaný/značkový servis) alebo nezávislá opravovňa, ktorá ale musí mať živnosť na vykonávanie takýchto opráv, pričom platí, že opravovňa musí mať prístup k informáciám o opravách a údržbe od výrobcu vozidla a v súlade s nimi musí opravu vozidla vykonať. Tu je dôležité povedať, že značkový servis je považovaný za značkový iba pre značku/značky, na ktorú má zmluvu. Tzn. značkový servis napr. Škoda je pri oprave vozidiel napr. Peugeot považovaný za neznačkový. Opravovňa musí pri oprave používať technické vybavenie požadované výrobcom vozidla a po oprave musí písomne potvrdiť, že oprava bola vykonaná podľa informácií a postupov výrobcu vozidla. Celú dokumentáciu opravy (postupy, fotodokumentáciu, účtovné doklady,….) je potrebné archivovať 5 rokov od dátumu opravy. Opravu je potrebné vykonať do 180 dní alebo vozidlo musí byť dočasne alebo natrvalo vyradené z evidencie. Po vykonaní opravy musí majiteľ/prevádzkovateľ vozidla absolvovať technickú kontrolu, pričom na základe potvrdenia z opravovne má povolenú IBA cestu zo servisu do najbližšej Stanice technickej kontroly (STK). Až po úspešnom absolvovaní technickej kontroly bude vozidlo opätovne uvoľnené do prevádzky.

Aj keď sa z väčšej časti jedná o karosárske či mechanické opravy, oprava v súlade Technickými informáciami výrobcu vozidla znamená, že aj príprava na lakovanie a aj samotné lakovanie musia byť prevedené v súlade s týmito informáciami. A tak je potrebné dať pozor aj na to, že rôzni výrobcovia majú napr. rôzny postup prevedenia antikoróznej ochrany zvarov. Čiže to, čo platí pre jedného výrobcu, neplatí pre druhého a naopak. A to aj napriek tomu, že z nášho „lakovníckeho“ pohľadu môžu byť oba postupy správne. Inak povedané – niektorí výrobcovia automobilov  predpisujú z materiálov SPIES HECKER na antikoróznu ochranu zvarov napr. Permasolid 2K EP Primer Surfacer 4017 v 250 ml spreji, iní výrobcovia predpisujú Priomat 2K Washprimer 4075 v kombinácii s Permasolid HS 2K plničom, pričom zámena postupu dovolená nie je. A niektorí výrobcovia požadujú „iba“ antikorózne ošetrenie bez ďalšieho upresnenia. Nezabúdajte na to, že dodržanie presného postupu opravy podľa pokynov výrobcu vozidla je pre opätovné uvedenie vozidla do prevádzky veľmi dôležité, resp. pre prípadnú kontrolu, či bolo vozidlo opravené správne a v súlade s predpismi výrobcu vozidla. Dôležitú úlohu to môže zohrať najmä pri následnej poistnej udalosti….

Vzhľadom na to, že aktuálne znenie zákona bolo schválené len tesne pred jeho vstupom do platnosti, niektoré veci sa ešte budú „za pochodu“ upresňovať vykonávacími vyhláškami dotknutých orgánov a organizácií (SOI, OÚ a KÚ odbor dopravy, PZ SR, TESTEK a STK,…), preto Vám odporúčame danú problematiku pozorne sledovať.

A ešte jedna rada na záver… najmä ak dodávateľsky lakujete pre iné karosárske dielne. Robte si dôkladnú fotodokumentáciu vozidla pred opravou (a samozrejme aj po oprave) a do preberacieho protokolu, ktorý si nechajte vždy podpísať zákazníkom, uveďte, čo presne ste na vozidle robili, aby ste boli pri prípadných“nezrovnalostiach“ krytí…

Ak budete mať nejaké otázky k danej téme, kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 315 281, e-mailom na adrese ccv@spieshecker.sk, prípadne na niektorom z komunikačných kanálov na našich sociálnych sieťach či cez rôzne komunikačné aplikácie (WhatsApp, Viber, ..), pokúsime sa Vám na ne dať odpoveď.